42-Competitievorm

Deze competitievorm bevat bewegingen de Yang-, Chen-, Wu- en Sunstijl. Hij werd gemaakt in 1989 en is een iets compactere versie van de 48-competitievorm.

四十二式太极拳竞赛套路
42 Competitievorm

Deel 1

  1 Beginvorm
  2 Grijp de mus bij de staart, rechts
  3 Enkele zweepslag, links
  4 Til handen op
  5 Witte kraanvogel spreidt zijn vleugels
  6 Strijk langs knie en stap uit ( 2x )
  7 Sla met vuistrug
  8 Trek terug en druk ( 2x )
  9 Stap naar voren, verplaats, weer af en vuiststoot
10 Schijnbaar afsluiten
qǐ shì
yòu lǎn què wěi
zuǒ dān biān
tí shǒu shàng shì
bái hè liàng chì
lǒu xī ào bù
piě shēn chuí
lǚ jǐ shì
jìn bù bān lán chuí
rú fēng sì bì

起式
右揽雀尾
左单鞭
提手上式
白鹤亮翅
搂膝拗步(二)
撇身捶
捋挤势(二)
进步搬拦捶
如封似闭

Deel 2

11 Handen openen en sluiten SUN
12 Enkele zweepslag, rechts SUN
13 Vuist onder elleboog
14 Draai lichaam en duw met palm ( 2x ) SUN
15 Mooie dame weeft met schietspoel ( 2x )
16 Hieltrap, rechts en links
17 Stoot met verborgen vuist CHEN
18 Scheidt de manen van het wilde paard ( 2x )CHEN

kāi hé shǒu
yòu dān biān
zhǒu dǐ kàn chuí
zhuǎn shēn tuī zhǎng
yù nǚ chuān suō
yòu zuǒ dèng jiǎo
yǎn shǒu hōng chuí
yě mǎ fēn zōng

开合手
右单鞭
肘底看捶
转身推掌(二)
玉女穿梭(二)
右左蹬脚
掩手肱捶
野马分鬃(二)

Deel 3

19 Handen bewegen als wolken
20 Sta op één been en sla de tijger WU
21 Teentrap rechts WU
22 Sla oren met beide vuisten
23 Teentrap links
24 Draai lichaam en sla tegen voet
25 Stap naar voren en stoot naar beneden
26 Schuin vliegen
27 Enkele zweepslag en lage houding
28 Gouden haan staat op één poot ( 2x )
29 Stap terug en schuinstekende handpalm

yún shǒu
dú lì dǎ hǔ
yòu fēn jiǎo
shuāng fēng guàn ěr
zuǒ fēn jiǎo
zhuǎn shēn pāi jiǎo
jìn bù zāi chuí
xié fēi shì
dān biān xià shì
jīn jī dú lì
tuì bù chuān zhǎng

云手(三)
独立打虎
右分脚
双峰贯耳
左分脚
转身拍脚
进步栽捶
斜飞式
单鞭下势
金鸡独立(二)
退步穿掌

Deel 4

30 Lege stand en druk neer met palm
31 Sta op één been en ondersteun met palm
32 Ruiterzit en lichaamstoot CHEN
33 Draai lichaam en volledige terugrol
34 Pak en stoot in ruststand WU
35 Stekende handpalm in lage houding WU
36 Stap naar voren met zevenster
37 Stap terug en berijd de tijger
38 Draai lichaam om en lotustrap
39 Span de boog en schiet de tijger
40 Grijp de mus bij de staart, rechts
41 Kruis handen
42 Afsluiting


xū bù yā zhǎng
dú lì tuō zhǎng
mǎ bù kào
zhuǎn shēn dà lǚ
xiē bù qín dǎ
chuān zhǎng xià shì
shàng bù qī xīng
tuì bù kuà hǔ
zhuǎn shēn bǎi lián
wān gōng shè hǔ
zuǒ lǎn què wěi
shí zì shǒu
shōu shì


虚步压掌
独立托掌
马步靠
转身大捋
歇步擒打
穿掌下势
上步七星
退步跨虎
转身摆莲
弯弓射虎
左揽雀尾
十字手
收式

Twee filmpjes op YouTube van deze vorm:

De links naar YouTube:
- Ng Ah Mui
- Yip See Kit & Jane Tan