48 Combinatievorm

Deze combinatievorm bevat bewegingen de Yang-, Chen-, Wu- en Sunstijl. Hij werd gemaakt in 1976.

四十八式太极拳
48-vorm taijiquan

Deel 1

Beginvorm
1 Witte kraanvogel spreidt zijn vleugels
2 Strijk langs knie en stap uit
3 Enkele zweepslag, links
4 Speel de luit - links
5 Trek terug en druk
6 Verplaats, weer af en vuiststoot - links
7 Weer af, rol terug, druk en duw - links
qǐ shì
bái hè liàng chì
lǒu xī ào bù
zuǒ dān biān
zuǒ pí pá shì
lǚ jǐ shì
zuǒ bān lān chúi
zuǒ péng lǚ jǐ àn

起式
白鹤亮翅
左搂膝拗步
左单鞭
左琵琶势
捋挤势
左搬拦捶
左棚捋挤按

Deel 2

8 Schouderduw in schuine stand
9 Vuist onder elleboog
10 Stap terug om de aap te verjagen
11 Draai lichaam en duw met palm
12 Speel de luit - rechts
13 Strijk langs knie en stoot omlaag

xíe shēn kào
zhǒu dǐ chuí
dào niǎn hóu
zhuǎn shēn tuī zhǎng
yòu pí pá
lōu xī zāi chúi

斜身靠
肘底捶
倒卷肱
转身推掌
右琵琶势
搂膝栽捶

Deel 3

14 Witte slang spuwt gif
15 Sla tegen voet en tem de tijger
16 Sla met vuistrug -links
17 Doordringende vuist in lage houding
18 Sta op één been en ondersteun palm
19 Enkele zweepslag rechts

bái shè tǔ xìn
pāi jiǎo fú hǔ
zǔo pǐe shēn chúi
chūan quán xìa shì
dú lì chēng zhǎng
yòu dān biān

白蛇吐信
拍脚伏虎
左撇身捶
穿拳下势
独立撑掌
右单鞭

Deel 4

20 Beweeg handen als wolken - rechts
21 Scheid de manen links en rechts
22 Hoog klopje op het paard
23 Rechter hieltrap
24 Sla tegen oren met beide vuisten
25 Linker hieltrap
26 Bedek palm en stoot van onder met vuist
27 Naald op zeebodem
28 Open waaier vanuit de rug

yòu yún shǒu
zǔo yòu fēn zōng
gāo tàn mǎ
yòu dēng jiǎo
shuāng fēng guàn ěr
zǔo dēng jiǎo
yàn shǒu liāo quán
hǎi dǐ zhēn
shàn tōng bèi
右云手
右左分鬃
高探马
右蹬脚
双峰贯耳
左蹬脚
掩手撩拳
海底针
闪通臂
Deel 5

29 Linker en rechter teentrap
30 Strijk langs knie en stap uit
31 Stap naar voren, grijp en stoot
32 Verzegelen en sluiten
33 Beweeg handen als wolken - links
34 Sla met vuistrug - rechts
35 Weef met schietspoel - links en rechts
36 Stap terug en steek met handpalm

zǔo yòu fēn jiǎo
lōu xī aò bù
shàng bù qín dǎ
rú fēng sì bì
zǔo yún shǒu
yòu pǐe shēn chúi
zǔo yòu chūan sūo
tùi bù chūan zhǎng

右左分脚
搂膝拗步
上步擒打
如封似闭
左云手
右撇身捶
左右穿梭
退步穿掌

Deel 6

37 Druk palm neer in lege stand
38 Sta op een been en ondersteun met palm
39 Schouderduw in paardrijstand
40 Draai lichaam en en volledige terugrol
41 Schep met palm in lage houding
42 Stap naar voren en kruis vuisten
43 Sta op een been en berijd de tijger
44 Draai lichaam en lotustrap
45 Span de boog en schiet de tijger
46 Verplaats, weer af en vuiststoot - rechts
47 Weer af, rol terug, druk en duw - rechts
48 Kruis handen
Afsluiten


xū bù yā zhǎng
dú lì tuō zhǎng
mǎ bù kào
zhuǎn shēn dà lǚ
liāo zhǎng xià shì
tuì bù shí zì quán
dú lì kuà hǔ
zhuǎn shēn bǎi lián
wān gōng shè hǔ
yòu bān lān chúi
yòu péng lǚ jǐ àn
shí zì shǒu
shōu shì


虚步压掌
独立托掌
马步靠
转身大捋
撩掌下势
上步七星
独立跨虎
转身摆莲
弯弓射虎
右搬拦捶
右棚捋挤按
十字手
收势

Twee filmpjes op YouTube van deze vorm:

De links naar Youtube:
- Su Ren-Feng
- Su Ren-Feng, van achteren gezien